Abenaki materials, Floyd G. Lounsbury Papers

Abenaki | Wabanaki
Alternate forms: Abnaki
Language(s): English | Abenaki, Western
Date: 1956-1972
Description: The Abenaki materials in the Lounsbury Papers includes correspondence from Gordon Day on the eastern border between the Haudenosaunee and Abenaki, found in Series I under "Day, Gordon." A recording on Abenaki kinship terms can be found in Series VII.
Floyd G. Lounsbury Papers (Mss.Ms.Coll.95)